Työote

Edistän asiakkaitteni kykyä toimia työelämän kompleksissa tilanteissa auttamalla heitä havainnoimaan niin organisaatioiden jännitteitä kuin omaa toimintaansa. Luotan asiakkaitteni kykyyn oppia yhteisen työskentelyn kautta. Havainnoin myös omaa tapaani toimia ja pyrin tunnistamaan sen tuottamaa vaikutusta käsillä olevien ilmiöiden hahmottamiseen. 

Työoteeni on rakentunut vuosien myötä seuraavista vaikutteista:

Systeemisyys ja kieli

Olen opiskellut systeemistä työotetta koko ammatillisen urani ajan. 1990-luvulta aloittamani maisteriopinnot Englannissa ja myöhemmät opinnot niin Metanoia Instituutissa kuin kansainvälisissä systeemisyyden koulutusinstituuteissa ovat muovanneet tapaani hahmottaa työelämän kysymyksiä. Sen mukaisesti kiinnitän huomiota organisaation suhteisiin, vuorovaikutukseen ja kieleen sekä systeemin adaptaatiohaasteisiin.

Väitöskirjani (2009) käsitteli organisaatiokonsultoinnin kielellisen vuorovaikutuksen ilmiöitä. Tutkin edelleen työelämäkysymyksiä  ja julkaisen ammatillisia artikkeleita. Kirjoitan ja toimitan konsultaatiokirjallisuutta Metanoia Instituutin työryhmissä. Yhdessä Virpi-Liisa Kykyrin kanssa kirjoittamani teos Konsultointi keskusteluna on ensimmäinen suomalainen tutkimusperustainen konsultointityön oppikirja. Toimin Organization & Social Dynamics -tiedelehden associate editorina. 

Unet ja mieli

Olen utelias ymmärtämään mieltä. Hahmotan sen paikantuvan yksilön ohella hänen vastavuoroisiin suhteisiinsa ympäristöönsä. Unet ovat yksi kanava mielen maailmaan ja voimme hyödyntää unia myös työelämäkokemusten ja -ilmiöiden tarkasteluun.  Olen oppinut arvostamaan unen kykyä yhdistellä asioita ja kuvittaa ajankohtaista. 

Olen kouluttautunut unityöskentelyyn kehitettyyn Social Dreaming -työtapaan. Tässä unien jakamiseen ja niiden välisten yhteyksien etsimiseen perustuvassa työmuodossa tutkitaan yhteisöllisiä ilmiöitä kuten työelämää ja sen muutoksia. Sovellan mahdollisuuksien mukaan unien tutkimisen työtapaa yksilö- ryhmä ja työyhteisötyönohjauksissa. Toteutan Social Dreaming -työpajoja Metanoia Instituutissa. Olen International Society for Psychoanalytic Studies of Organizations (ISPSO) sekä suomalaisen Organisaatiodynamiikka Finod ry:n jäsen.

Taide ja kuvittelu

Taiteen hyödyntäminen ja taiteen työtapojen soveltaminen mahdollistavat luovan ajattelun ja mielikuvituksen kehittämisen työssä.  Taiteen työtavat auttavat visualisoimaan laajoja kokonaisuuksia, erilaisia prosesseja sekä yksilöllisiä  ja  yhteisöllisiä kokemuksia.  Tuon taiteen työtapoja työnohjauksiin ja kehittämisprosesseihin asiakkaan niin halutessa. Järjestän työpajoja, joissa käytetään taidetta ajattelemisen apuna ja työn tekemisen inspiraationa. 

Työn kuvittelu ja kiinnostukseni metaforiin oli lähtökohtani kehitystyölle, jonka tuloksena syntyi Kuvittelun kapsäkki-työmetodi. Se perustuu sanojen luovaan yhdistelyyn ja niiden myötä tuotettaviin hahmotuksiin työstä ja työn tuottamista kokemuksista. Käytän menetelmää mm. työnohjaajia ja prosessikonsultteja kouluttaessani. Tutustu Kuvittelun kapsäkkiin Metanoia Instituutin verkkokaupassa.

Harjoitan itse aktiivista taiteellista toimintaa akvarellistina. Tutkin töissäni luonnon vivahteikkuutta ja valoa. Tavoittelen  maisemia, jotka liikuttavat katsojan mieltä. Katso Instagram-profiilini.

Julkaisuja

JULKAISUJA KONSULTOINNISTA JA TYÖNOHJAUKSESTA

 • Puutio, R. Pohjola, M. & Kykyri V-L. (2023) Havaintoja etävälitteisestä ryhmätyönohjauksesta. Osviitta 2/2023
 • Puutio R. (2018). Organisoitumisen jännitteet näkyvät työnohjauksessa. Osviitta 2/2018, s. 16-19.
 • Puutio R. & Heikkilä, J-P (toim.) (2018). Organisaatio prosessina. Muodonmuutoksen konsultointi. Metanoia Instituutti. (246 siv.)
 • Puutio, R. (2016) Itseorganisoituvan tukeminen ja organisoitumattoman tutkiminen ohjauksen (uusina) tehtävinä. Osviitta 2/2016, s. 8-11.
 • Aspholm S. & Puutio R. (2015) Kehys työnohjaajan ymmärryksen välineenä. Osviitta 1/2015.
 • Puutio, R. & Kykyri, V-L. (2015). Konsultointi keskusteluna. Vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Metanoia Instituutti. (281 siv.).
 • Puutio R (2010) Strategian kieli ja kielen strategia. Teoksessa M. Tensing & T. Totro (toim.) Vallaton strategia.
 • Puheenvuoroja strategisesta toisinymmärtämisestä. Metanoia Instituutti, 240-253.
 • Puutio, R (2009) Yhteisön konsultoinnista. Teoksessa J-P. Heikkilä, H. Hyyppä & R. Puutio (toim.) Yhteisön lumo. Systeemisiä kytkeytymisiä. Metanoia Instituutti, 185-200.
 • Puutio, R (2008) Systeeminen teoria ja käytäntö konsultaatiotyössä. Teoksessa K. Karjalainen & T. Totro (toim.)
 • Näkyvään kätkeytynyt. Puheenvuoroja konsultoinnista ja yhteisödynamiikasta. Metanoia Instituutti, 156-169.
 • Puutio, R. (2002) Merkitysmysteeri - organisaatiot ja kehittämisen kieli. Odeco.

VALIKOIMA TIETEELLISIÄ JULKAISUJA

 • Pohjola, M., Puutio, R., Nokia, M., Muotka, J. & Kykyri, V-L. (2024, in press). Interaction in systemic online group supervision: multimodal analyses of dialogue quality. Teoksessa M. Borcsa & V. Pomini (eds.): the Handbook of Online Systemic Therapy, Supervision and Training - EFTA Book Series volume 7. Springer International.
 • Kykyri, V-L., & Puutio, R. (2018) Conflict as it happens: affective elements in a conflicted conversation between a consultant and clients. Journal of Organizational Change Management. https://doi.org/10.1108/JOCM-10-2016-0222
 • Pohjola, M. & Puutio, R (2018) Osallistava työyhteisöinterventio diskursiivisen kamppailun näyttämönä. Työelämän tutkimus, 16(2), 98-112.
 • Rautava, M. & Puutio, R. (2013) Verkostokonsultti moniammatillisen asiakasyhteistyön edistäjänä. Työelämän tutkimus 11(3) 228-235.
 • Puutio, R., Kykyri, V-L. & Wahlström, J. (2013). Sensitivity in topic development and meaning making in a process consultation contract meeting. Qualitative Research in Organizations and Management 8(2).
 • Huhtala, M. Puutio, R. Lämsä, A-M., Mauno, S., Kinnunen, U., Hyvönen, K. & Feldt, T. (2010). Eettisesti haastavat tilanteet ja niiden kuormittavuus johtajien työssä: fokusryhmäkeskusteluiden analyysi. Työelämän tutkimus 1/2010, s. 13-25
 • Puutio, R. (2009) Hidden Agendas, Jyväskylä Studies in Education, Psyholgy and Social Research 369. (väitöskirja)

Koulutukset ja pätevyydet

 • Työn ja organisaatioiden erikoispsykologi (PsL) (Jyväskylän yliopisto) v. 2000
 • MsC in Systemic Practice & Organization Studies (University of Bedforshire) v. 2005
 • Työnohjaaja Sto(ry) v. 2013
 • Psykologian tohtori (PsT) (Jyväskylän yliopisto) v. 2009
 • Organisaatioanalyytikko (Metanoia Instituutti) v. 2017
 • Social Dreaming -ohjaaja (IlNodo, Italia v. 2020)
Organisaatiopsykologi Risto Puutio | 0400 545519 | risto.puutio(at)elisanet.fi
Aalto Puutio (etusivun pääkuva), Antti Laitinen (muut henkilökuvat), Risto Puutio (maalaukset)