Tietosuojaseloste

Risto puutio Consulting OY
tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2018

A. Rekisterinpitäjä
Risto Puutio Consulting Oy (Y-tunnus2069877-6)
Tapionkatu 2 B 19
40100 Jyväskylä
p. 0400-545519

B. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Risto Puutio
p. 0400-545519
e-mail: risto.puutio@elisanet.fi

C. Rekisterin nimi
Risto Puutio Consulting Oy:n asiakasrekisteri

D. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, eli työnohjaus-, konsultaatio- ja coaching yhteistyöhön liittyvät tehtävät (esim. ajankohdista sopiminen, neuvotteluista sopiminen, muu prosessinohjaus). Lisäksi henkilötietoja käytetään koulutustilanteiden valmisteluun sekä asiakasorganisaatioiden kehittämiseen liittyvissä asioissa (tiedonvaihto, ajankohdista sopiminen ja prosessin ohjaus). Missään yhteistyösuhteessa osallistujista ei tehdä kirjallisia raportteja tai lausuntoja.

E. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Keskustelujen käsivaraiset muistiinpanot (joista ei käy ilmi henkilön tunnistetietoja)
Verkkoalustalla toteutettu tiedonvälitys ja yhteistyöprosessiin liittyvä keskustelu
Yhteistyöprosessia koskevat, rekisterin pitäjää itseään varten tehdyt sanelut (joista ei ilmene henkilöiden tunnistetietoja)

F. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriä varten koskevat tiedot kerätään henkilöltä itseltään, tai henkilön nimi saadaan toimeksiantajalta sen jälkeen, kun prosessista on sovittu henkilön ja toimeksiantajan kesken.

G. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilön nimi tai yhteystietoja luovutetaan vain ja ainoastaan henkilön suostumuksella konsultaatiohankkeen muille osallistujille tai osapuolille.

H. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

I. Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu
Risto Puutio Consulting Oy:n käyttämät ulkopuolinen palveluntuottaja (Humap Software Oy) noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä
Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja
Tietojen käsittelystä on tehty kirjallinen sopimus

J. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilöitä koskevat yhteystiedot säilytetään luottamuksellisina rekisterin pitäjän sähköpostissa sekä osassa asiakkuuksia myös verkkoalustalla
Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu palomuurein ja salasanoin, ja salasanat vaihdetaan säännöllisesti.
Rekisterin käyttäjää (Risto Puutio) sitoo vaitiolovelvollisuus sekä Suomen psykologiliiton että Suomen työnohjaajat ry:n eettiset ja luottamuksellisuutta koskevat ohjeet.

K. Henkilöt joilla on pääsy rekisteriin
Risto Puutio p. 0400-545519 (yhteystiedot sekä prosessia koskevat merkinnät)
Raili Tuominen (nimi ja yhteystiedot laskutusta varten), RP-Tili Ky, p. 040-534 5777

L. Henkilötietojen säilytysaika
Asiakkaan yhteystietoja säilytetään lähtökohtaisesti asiakassuhteen keston ajan.
Prosessia koskevia tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen edellä esitettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi
Käsintehdyt muistiinpanot tuhotaan silppuamalla asiakassuhteen päätyttyä.
Prosessia koskevat sanelut tuhotaan asiakassuhteen päätyttyä

M. Rekisterin tiedotustavat
Risto Puutio Consulting tekee 25.5.2018 voimaan astuvan uuden tietosuojalainsäädännön johdosta jokaisen asiakkaan kanssa erillisen sopimuksen tietojen käsittelystä ja tietoturvasta

N. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada GDPR 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä käsittelee.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on GDPR 16 artiklan mukainen oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot, taikka täydentämään puutteelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen, tai rekisterinpitäjällä ei muutoin ole perustetta käsitellä henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua asiakasrekisteristä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä GDPR 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, GDPR 21 artiklan mukaisesti, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Mikäli rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei noudata henkilötietojen käsittelyssä siihen soveltuvaa lainsäädäntöä (ml. GDPR), on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.